فرم نظرسنجی از فضای کار اشتراکی کوآپ

روش‌های اطلاع‌رسانی برنامه‌ها و رویدادها
نظم و هماهنگی در اجرای برنامه‌های ارائه شده
کاربردی بودن و به روز بودن محتوای رویدادهای برگزار شده
میزان تاثیر جلسات دورهمنشینی در افزایش هم افزایی بین مستقرین
برگزاری جلسات منتورینگ و مشاوره در صورت درخواست و استفاده از منتورها و مشاورین توانمند
تعداد بازدیدهای خارجی برگزار شده و کیفیت بازدیدها (اثرگذاری)
کمیت و کیفیت امکانات تخصیص داده شده
تاثیر فضای اشتراکی بر افزایش بازدهی شما
مناسب بودن فضا و مکان فضای کار اشتراکی
مناسب بودن مدت زمان استفاده روزانه از فضای کار اشتراکی کوآپ
مناسب بودن امکانات پذیرایی و تفریحی
میزان رضایت از طراحی و پویایی فضای کاراشتراکی کوآپ
کاربردی بودن و تاثیر مثبت حمایت‌های کوآپ برای کار شما
استقبال از بازخوردها و انتقادات و پیشنهادات
کنترل و هدایت فضای کار اشتراکی کوآپ طبق قوانین و مقررات
میزان و نحوه دسترسی و نوع ارتباط با نمایندگان کوآپ
پاسخ‌گویی مناسب نمایندگان کوآپ