فرم نظرسنجی کمپ آماده‌سازی

اطلاع رسانی

راه‌های اطلاع رسانی فراخوان عضویت در مرکز
زمان و طول دوره ارسال فراخوان
روش‌های اطلاع‌رسانی برنامه‌ها و رویدادها

برنامه‌ریزی و اجرا

نحوه‌ی ارسال و پشتیبانی فرم فراخوان
روند بررسی و پذیرش طرح‌های متقاضی عضویت
مدت زمان برگزاری دوره‌ی آماده‌سازی
میزان علاقمندی برای حضور در دوره آماده‌سازی قبل از شروع دوره
میزان علاقمندی برای حضور در دوره آماده‌سازی بعد از دوره
نظم و هماهنگی در اجرای برنامه‌های ارائه شده

محتوا آموزشی

کاربردی بودن و به روز بودن محتوای رویدادهای برگزار شده
کاربردی بودن و به روز بودن محتوای رویدادهای برگزار شده
میزان تاثیر جلسات دورهمنشینی در افزایش هم افزایی بین شرکت‌ها

برنامه‌ریزی، پشتیبانی و رصد

ارائه کارگاه‌های آموزشی و سمیتور و دورهمنشینی و سایر رویدادها مطابق با برنامه ارائه شده
مناسب بودن نحوه ثبت نام در رویداد
کاربردی بودن و تاثیر مثبت بررسی‌های جلسات فالوآپ در طرح شما
مناسب بودن بازه زمانی برگزاری جلسات رصد پیشبرد کار
تسلط و توانمندی نمایندگان جهت اداره جلسات رصد پیشبرد کار
میزان علاقمندی شما برای ادامه‌ی جلسات رصد پیشبرد کار
جلسات مشاوره برگزار شده میز مشاوره از حیث کیفیت برگزاری
تعداد میزهای خدمت ارائه شده
استفاده از مشاورین توانمند در میزهای خدمت

امکانات و جو فضای کار اشتراکی کوآپ

تعداد بازدیدهای خارجی برگزار شده و کیفیت بازدیدها (اثرگذاری)
کمیت و کیفیت امکانات تخصیص داده شده
مناسب بودن فضا و مکان دوره فضای اشتراکی
تاثیر فضای اشتراکی بر افزایش بازدهی شما
مناسب بودن مدت زمان استفاده روزانه از فضای کار اشتراکی کوآپ
مناسب بودن امکانات پذیرایی و تفریحی
میزان رضایت از طراحی و پویایی فضای کاراشتراکی کوآپ

نحوه تعامل نمایندگان

کاربردی بودن و تاثیر مثبت حمایت‌های کوآپ برای کار شما
استقبال از بازخوردها و انتقادات و پیشنهادات
کنترل و هدایت فضای کار اشتراکی کوآپ طبق قوانین و مقررات
میزان و نحوه دسترسی و نوع ارتباط با نمایندگان کوآپ
مناسب پاسخ‌گویی نمایندگان کوآپ