مزایا و حمایت‌ها

ازونجایی که اکوسیستم پارک فناوری پردیس، یه اکوسیستم غنی هست و با حضور و استقرار در کوآپ به عنوان تنها فضای کار اشتراکی پارک، فرصت‌ها و مزایایی نصیبت میشه، فرصت‌هایی مثل:

+ هم‌جواری با شرکت‌های فناور و استارتاپ‌های نوآور ناحیه نوآوری
+ اتاق فکری به بزرگی یک فضای اشتراکی
+ فرصت دیده شدن و امکان معرفی در بازدیدها از کوآپ
+ فرصت شرکت در رویدادها و برنامه‌های داخلی پارک
+ شبکه‌سازی گسترده‌ با مخاطبان و افراد مرتبط با اکوسیستم پارک و شعب
+ امکان حضور در کارگاه‌های آموزشی ویژه در کوآپ
+ امکان شرکت در توربازدید از شرکت‌های موفق کشور در سمی‌تورها
+ استفاده از شبکه منتورها، مشاورین و متخصصین کوآپ
+ دسترسی به خدمات کارگزاری تخصصی شامل خدمات اداری، بیمه، مالیاتی، حقوقی، حسابداری، تینت و…
+ دسترسی به شبکه کوچینگ حرفه‌ای کسب و کار و زندگی
+ امکان دریافت پشتیبانی و همراهی در برنامه‌ریزی و پیشبرد فعالیت‌ها و برنامه‌های شخصی یا تیمی