تماس با ما

پیامت رو به کوآپ برسون


  تلفن تماس

  021-76250250 داخلی 1501

  ایمیل

  info@co-up.org

  آدرس

  کیلومتر 20 جاده تهران دماوند - پارک فناوری پردیس - خیابان نوآوری - روبروی ساختمان تجاری سازی و فن بازار (مرکز رشد فناوری نخبگان) - فضای کار اشتراکی کوآپ